image

Regel alles rondom de NOW-regeling voor uw cliënten met het Novak Kwaliteitssysteem

Novak investeert opnieuw in kwaliteit van mkb-accountantskantoren

Door: Marcel Kurvers

Sinds 7 oktober jl. kunnen organisaties een aanvraag tot vaststelling van NOW 1 indienen bij het UWV. Voor accountantskantoren ligt er een belangrijke taak om organisaties te helpen bij deze verantwoording, die uiteenvalt in een aantal varianten die verderop in dit artikel nader worden toelicht. Het is bij de uitvoering van deze opdrachten van groot belang dat accountants uiterst zorgvuldig te werk gaan omdat het hier gaat om opdrachten met een grote maatschappelijke relevantie (het gaat immers om publiek geld) en de grote kans op fraude. Van belang is dan ook om te realiseren dat deze opdrachten extra aandacht zullen krijgen bij de periodieke kwaliteitstoetsing.

Praktische werkprogramma’s en bijbehorende instructies

Om leden hierbij te ondersteunen, heeft Novak in de afgelopen periode veel tijd geïnvesteerd in het aanpassen van het Novak Kwaliteitssysteem. We hebben praktische werkprogramma’s en bijbehorende instructies ontwikkeld voor de diverse varianten van de NOW-verantwoording. Inmiddels is deze content kosteloos aan gebruikers van het Novak Kwaliteitssysteem ter beschikking gesteld. Hiermee investeert Novak opnieuw in de kwaliteit van bij Novak aangesloten mkb-accountantskantoren. Daarnaast biedt Novak aan leden die het Novak Kwaliteitssysteem (nog) niet gebruiken, de mogelijkheid om met grote korting het Novak Kwaliteitssysteem dit najaar aan te schaffen. Op deze wijze ligt een goede uitvoering van de opdrachten voor alle leden binnen handbereik.

Dossiertemplates Inmiddels zijn er bij de diverse softwareleveranciers die Novak-templates hebben (Unit4 Bedrijfssoftware, CaseWare, Infine en MLE) ook specifieke Novak-templates voor de NOW-verantwoording beschikbaar.

Diverse varianten in de verantwoording

Bij de NOW-verantwoording gaat het om de volgende type opdrachten met elk hun eigen aandachtspunten.

Derdenverklaring (4400N) De verantwoording NOW-1 derdenverklaring (aan assurance verwante opdracht vallende onder Standaard 4400N) is van toepassing indien een organisatie valt in de categorie aanvragers die een voorschot hebben ontvangen tussen € 20.000,- en € 100.000,- dan wel het vast te stellen subsidiebedrag tussen de € 25.000,- en € 125.000,- ligt.

Aandachtspunten bij deze opdracht zijn het voldoen aan de dossiervormingsvereisten die Standaard 4400N stelt (deze zijn overigens gelijk aan de verplichtingen vanuit de regels met betrekking tot de derdenverklaring), de opdrachtbevestiging en de sluiting van het dossier binnen twee maanden na afgeven van de verklaring.

Naast accountants mogen ook boekhouders/administratiekantoren/ belastingdeskundigen/ belastingadvieskantoren of een brancheorganisatie als deskundige derde optreden. De recente wijzigingen in de NVKS maken het mogelijk dat binnen een accountantskantoor ook een 'wettelijk aangewezen professional' deze opdracht mag uitvoeren. Dit is een niet-accountant die bij of krachtens de wet aangemerkt is voor het mogen uitvoeren van een specifieke gelijkwaardige opdracht. In het kader van deze derdenverklaring is dit het geval met betrekking tot de eerder genoemde personen. Deze wettelijk aangewezen professional moet de regels volgen die bij of krachtens de wet zijn voorgeschreven (dus niet Standaard 4400N, want die geldt alleen voor accountants).

Aan assurance verwante NOW opdracht (4415N) Samenstellen van de NOW-1 aanvraag tot vaststelling (aan assurance verwante opdracht vallende onder Standaard 4415N) is van toepassing indien een organisatie valt in de categorie aanvragers die een voorschot hebben ontvangen van meer dan € 100.000,- dan wel het vast te stellen subsidiebedrag tussen de € 125.000,- en € 375.000,- ligt.

Aandachtspunt bij deze opdracht is dat een opdrachtgerichte kwaliteitsbeoordeling dan wel een gelijkwaardige maatregel verplicht is. Dit ter waarborging van de objectiviteit van de verantwoordelijke accountant.

NOW-1 onderzoek (3900N) Het verrichten van een NOW-1 onderzoek (assurance-opdracht vallende onder Standaard 3900N) is van toepassing indien een organisatie valt in de categorie aanvragers die een voorschot hebben ontvangen van meer dan € 100.000,- dan wel het vast te stellen subsidiebedrag minimaal € 375.000,- bedraagt. Deze opdracht valt uiteen in een opdracht met beperkte mate van zekerheid, met aanvullende werkzaamheden dan wel een opdracht met een redelijke mate van zekerheid. Het type opdracht wordt bepaald door de hoogte van het voorschot dan wel het vast te stellen subsidiebedrag en of de cliënt controleplichtig is of niet.

Indien een organisatie gebruik heeft gemaakt van artikel 6a van de regeling (aanvraag op het niveau van de werkmaatschappij) is een assurance-opdracht met een redelijke mate van zekerheid van toepassing.

Aandachtspunt bij het NOW-1 onderzoek is het feit dat het hier om een volwaardige controleopdracht gaat. Ook bij de opdracht waarbij een beperkte mate van zekerheid wordt verstrekt. Het betreft hier een controleopdracht en geen beoordelingsopdracht. Het advies is dan ook om alleen dergelijke opdrachten uit te voeren indien het accountantskantoor voldoende vlieguren heeft voor wat betreft de uitvoering van reguliere (vrijwillige dan wel wettelijke) controleopdrachten.

Opdracht uitbesteden

Om kantoren een oplossing te bieden die de keuze hebben gemaakt om een dergelijke opdracht niet zelf uit te voeren maar hiervoor wel een verzoek hebben ontvangen van een cliënt, kunnen gebruikmaken van de samenwerking die Novak heeft met TIC Assurance. TIC Assurance is een organisatie die zich uitsluitend heeft gespecialiseerd in assurance-opdrachten en bestaat uit onafhankelijke specialisten die accountantskantoren behulpzaam zijn bij de uitvoering van opdrachten binnen het controledomein. Hierdoor kan zorgenvrij de assurance-opdracht bij een derde worden ondergebracht, zonder dat het kantoor bang hoeft te zijn om de cliënt kwijt te raken.

Neem contact met ons op

Voor vragen over dit onderwerp of een vrijblijvend gesprek, kunt u contact opnemen met Bouwe Algra AA, accountant bij Novak. Bouwe is één van de specialisten bij TIC Assurance en ook uw aanspreekpunt als u erin geïnteresseerd bent om onder de vlag van TIC assurance uw assurance-opdracht in het kader van de NOW-1 verantwoording te laten uitvoeren.

U kunt Bouwe bereiken door een mail te sturen naar b.algra@novak.nl of te bellen naar 06 – 83 52 1654.