Eindejaarstips:

werkkostenregeling, hypotheekrente, aftrekposten en overdrachtsbelasting

Door: Remco Ruinemans, Novak DIRECT

Graag vat ik alvast enkele eindejaarstips voor u samen. De tips zijn gericht op het mogelijk realiseren van tariefsmatig voordeel rondom de overgang van 2020 naar 2021.

3% vrije ruimte werkkostenregeling

De vrije ruimte in de werkkostenregeling zal voor alleen 2020 3% zijn over het fiscale loon tot en met € 400.000. In voorkomende gevallen kan het dus de moeite waard zijn om nog eens goed te beoordelen voor een cliënt of er nog vrije ruimte onder de werkkostenregeling is.

Sinds 1 januari 2015 is er in de werkkostenregeling ook een concernregeling, waardoor de vrije ruimte in bepaalde gevallen op concernniveau kan worden berekend. De vereisten kunt u vinden in artikel 32 Wet op de loonbelasting. Er hoeft geen specifiek verzoek te worden gedaan om deze regeling toe te passen. Er zijn administratieve verplichtingen van toepassing.1 Een en ander moet verder onder de werkkostenregeling altijd voldoen aan de wel bekende gebruikelijkheidstoets. Daarnaast is speciale aandacht vereist voor situaties waarbij gebruik wordt gemaakt van de vrije ruimte in de werkkostenregeling en tevens een NOW subsidie is verkregen. Vanwege de lengte van dit artikel heb ik meer informatie over deze subonderwerpen opgenomen in separate nieuwsberichten op www.novak.nl. Ik licht de werking van de regeling toe aan de hand van een voorbeeld.

Stel er is sprake van een directeur-grootaandeelhouder die een belang heeft van 100% in een holding bv. De vennootschap heeft een belang van 100% in een werkmaatschappij. De directeur-grootaandeelhouder heeft een loon van € 50.000 bruto en het loon van de medewerkers in de werkmaatschappij is € 100.000 bruto. De werkkostenregeling kan nu alleen worden toegepast bij de werkmaatschappij, waarbij de vrije ruimte voor 2020 3% van € 150.000 is.

Vooruitbetalen hypotheekrente

In de hoogste tariefschijf voor de inkomstenbelasting gaat met ingang van 1 januari 2021 het maximale tarief waartegen de hypotheekrente op de eigen woning in aftrek kan worden gebracht naar 43%. Dit is nu nog 46%. Uiteindelijk is het de bedoeling dat het hiervoor genoemde percentage van 43% in 2021 omlaag gaat naar 37,05% per 1 januari 2023.

In verband met voorgaande kan het de moeite waard zijn om te bezien of het mogelijk is om hypotheekrente vooruit te betalen. Indien het gaat om een lening bij de bank, dan zal de bank hier uiteraard nog wel aan mee moeten werken. Met betrekking tot een lening bij de eigen bv is dit in ieder geval geen probleem. Er kan maximaal 6 maanden rente vooruit worden betaald.2

Persoonsgebonden aftrekposten met een aftrekbeperking

In de hoogste tariefschijf voor de inkomstenbelasting gaat per 1 januari 2021 ook het tarief waartegen alle persoonsgebonden aftrekposten in aftrek kunnen worden gebracht naar 43%.

Dit is nog 46% in 2020. In zoverre zou het nuttig kunnen zijn om eventuele giften die uw cliënt in 2021 wil doen naar voren toe te halen. Bedenk daarbij wel dat er bij de reguliere giften (formeel: andere giften) een maximum is aan aftrekbare giften van 10% van het verzamelinkomen voor toepassing van de persoonsgebonden aftrek.

Op een vergelijkbare wijze zou enig voordeel te halen kunnen zijn uit het nog dit jaar afkopen van partneralimentatie, al zal dit wellicht op bezwaren bij de voormalige partner stuiten. De afkoopsom is immers wel ineens belast bij de voormalige partner.

Overdrachtsbelasting

Vanaf 1 januari 2021 ziet het er naar uit dat voor vele panden het tarief voor de overdrachtsbelasting naar 8% gaat. Dit is nu veelal nog 6% (met uitzondering van 2% overdrachtsbelasting voor woningen). Hieronder vallen onder meer de bedrijfspanden, vakantiewoningen en woningen die niet of slechts tijdelijk als hoofdverblijf worden gebruikt.

In verband met deze tariefsverhoging kan het de moeite waard zijn om voor 1 januari 2021 transacties af te ronden met betrekking tot dit soort panden. In verband met voorgaande wijziging zou het ook een goed moment kunnen zijn om nog eens te (her)overwegen of het interessant is om een beleggingspand in de bv over te dragen naar privé.

Vanaf 1 januari 2021 wordt er verder een vrijstelling van overdrachtsbelasting geïntroduceerd voor ‘starters’ die een woning aankopen. De starter dient:

  • een natuurlijk persoon te zijn;
  • meerderjarig en jonger dan 35 jaar te zijn;
  • een woning te verkrijgen of een recht waaraan een woning is onderworpen;
  • deze woning anders dan tijdelijk als hoofdverblijf te gaan gebruiken, en;
  • niet eerder gebruik hebben gemaakt van de vrijstelling.

Voor starters die aan bovengenoemde voorwaarden voldoen kan het dus mogelijk de moeite waard zijn om de aankoop van een nieuwe woning uit te stellen tot na 1 januari 2021. Al zal vanwege de schaarste op de woningmarkt met betrekking tot woningen voor starters wellicht soms de afweging moeten worden gemaakt om toch tot aankoop van een woning voor 1 januari 2021 over te gaan.

Indien een natuurlijk persoon een woning verkrijgt, en niet aan de voorwaarden voor een starter voldoet, dan zal het huidige tarief van 2% voor de overdrachtsbelasting overigens van toepassing blijven. Wel is het van belang dat deze persoon de woning anders dan tijdelijk als hoofdverblijf gaat gebruiken.

1 Zie artikel 8.4b lid 1 Uitvoeringsregeling loonbelasting. 2 Zie artikel 3.120 lid 3 sub a Wet inkomstenbelasting 2001.

Deel dit artikel met jouw netwerk

Remco is meer dan vijftien jaar werkzaam als fiscalist en heeft een voorliefde voor vaktechniek. Hij is te bereiken via het telefoonnummer van Novak DIRECT (085-0220150). U kunt ook direct contact opnemen via ons formulier.