Accountantsmagazine: voor de mkb-accountant en
het mkb-accountantskantoor

Redactie

Guus Ham

Dianne van Essen

Sharon Hotinga


Redactieadres

Tournooiveld 3 • 2511 CX Den Haag

Telefoon: 070 - 3524002

E-mail: novak@novak.nl

Website: www.novak.nl


Abonnementen

U ontvangt dit online magazine als uw kantoor lid is van Novak of als u persoonlijk lid bent van Novaa. Kijk voor meer informatie over de lidmaatschappen op www.novak.nl/novak-lidmaatschap of www.novaa.nu/lidmaatschap.


Advertenties

Guus Ham • telefoon: 06 - 51186741

e-mail: g.ham@novak.nl


Vormgeving

BADE creatieve communicatie • www.bade.nl


Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevens-bestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

image
image