ARTIKEL

Leestijd: 3 minuten

Verwerking tegemoetkoming in de loonkosten


Door: Bouwe Algra AA, Novak DIRECT

Sinds de coronacrisis heeft de overheid de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid, kortweg de NOW-regeling, ingevoerd. De regeling is ontwikkeld om werkgevers, die door de coronacrisis omzetverlies lijden, tegemoet te komen. Hiermee kunnen werknemers doorbetaald worden en in dienst blijven, zodat zoveel mogelijk banen kunnen worden behouden. Inmiddels zijn er al zes aanvraagperiodes verstreken, van ongeveer drie of vier maanden per keer. In dit artikel bespreken we de verslaggevingsaspecten van tegemoetkoming uit de NOW. Daarbij staan we stil bij de verwerking, presentatie en toelichting van de tegemoetkoming in loonkosten op grond van de NOW-regeling in de jaarrekening of in een tussentijds bericht.

De tegemoetkoming in de loonkosten op grond van de NOW-regeling is een exploitatiesubsidie, waarop RJ 274 ‘Overheidssubsidies’ van toepassing is. Exploitatiesubsidies zijn subsidies voor bestedingen die als kosten worden beschouwd, bepaalde gederfde opbrengsten of exploitatiekosten in het algemeen. Exploitatiesubsidies worden ten gunste van de winst- en verliesrekening van het jaar gebracht ten laste waarvan de gesubsidieerde bestedingen komen of waarin de opbrengsten zijn gederfd dan wel het exploitatietekort zich heeft voorgedaan. Exploitatiesubsidies worden verwerkt als er een behoorlijke zekerheid is dat de rechtspersoon aan de voorwaarden voldoet en de subsidie daadwerkelijk zal krijgen.

“Sinds de coronacrisis heeft de overheid de NOW-regeling ingevoerd.”

Presentatie in de jaarrekening

De richtlijn 274 ‘Overheidssubsidies’, bevat geen specifieke bepaling waarin staat hoe de tegemoetkoming in de loonkosten op grond van de NOW-regeling moet worden gepresenteerd in de jaarrekening. Met het oog op de aard van de tegemoetkoming vindt de RJ de volgende presentatiewijzen van de subsidiebate in de winst-en-verliesrekening acceptabel:

  1. Presenteer de subsidiebate onder een algemene post, zoals overige opbrengsten, of als een afzonderlijke post.
  2. Presenteer de subsidiebate in aftrek op de gerelateerde loonkosten.

De eerste aanpak maakt het makkelijk om inzicht te krijgen in de brutobedragen van de tegemoetkoming en loonkosten. De tweede presentatiewijze benadrukt dat een deel van de loonkosten waarschijnlijk niet gemaakt zou zijn als de tegemoetkoming niet beschikbaar was. Een tweede argument voor deze manier van presenteren, is dat de ontvangen tegemoetkoming gebruikt moet worden om de loonkosten te kunnen betalen. Als het ontvangen voorschot lager is dan de verwerkte subsidiebate moet er een overlopende actiepost ter hoogte van het verschil worden opgenomen. Indien er in de tussentijd een hoger voorschot dan de verwerkte subsidiebate is ontvangen, wordt het verschil in de balans opgenomen als een overlopende passiefpost. Verder zal de totale verwachte tegemoetkoming aan verschillende periodes moeten worden toegerekend. Hierbij accepteert de RJ verschillende allocatiemethoden, zoals het toerekenen aan de periodes op basis van de omvang van de loonkosten of van de hoogte van de omzetdalingen.

“In dit artikel bespreken we de verslaggevingsaspecten van tegemoetkoming uit de NOW.”

Toelichting in de jaarrekening

Voor grote en middelgrote rechtspersonen wordt de aard van de ontvangen tegemoetkoming van de NOW-regeling toegelicht. Hierbij wordt de omvang van de in de jaarrekening verwerkte tegemoetkoming vermeld, als het bijdraagt aan het inzicht in de jaarrekening of het tussentijds bericht. Ook wordt de manier waarop de tegemoetkoming in de jaarrekening is verwerkt vermeld. Voor kleine rechtspersonen is die vermelding een wettelijk vereiste. Een kleine rechtspersoon kan overwegen de overige bovengenoemde toelichtingen op te nemen.

De accountants van Novak hebben veel ervaring met NOW-opdrachten. Indien u een vraag heeft over de NOW, dan kunt u contact met ons opnemen via 085 – 0220150. Of benader onze accountants rechtstreeks: Bouwe Algra (AA): 06 - 83521654 / b.algra@novak.nl of Martina Sarris (AA): 06 - 13811669 / m.sarris@novak.nl


Deel dit artikel met uw netwerk