“Als je niet uitkijkt, dan wordt er van alles voor je besloten, terwijl je zelf aan het werk was”

Kom naar de sessie van Margreeth Kloppenburg tijdens de Dag van de mkb-accountant

Van de redactie

Margreeth Kloppenburg spreekt, publiceert, traint en adviseert over het belang van integriteit in de professionele praktijk. Met name binnen de financiële sector en met als zwaartepunt de accountancysector. Margreeth was de afgelopen jaren bestuurslid van de Stichting Beroepseer en lid van de Commissie Ethiek, cultuur en gedrag van de NBA. Ze is de vaste columniste van het kwartaalblad Accountant, lid van de stuurgroep Governance van de NBA en van de redactieraad CEA. Eind 2017 publiceerde ze als redacteur en auteur, de bundel ‘Artikel 5, de beroepseer van de Accountant’ waarvoor ze in juni 2018 de Loftrompet ontving van het NBA bestuur. Dat belooft veel goeds voor haar sessie tijdens de Dag van de mkb-accountant. Wij stelden Margreeth alvast een paar vragen.

U hebt als mede-auteur een boek geschreven met als centrale vraag hoe het staat met de beroepseer van de accountant. Welke reacties heeft u daarop gekregen?

“Het meest gelukkig ben ik met de reacties die ik krijg van studenten. Ik spreek regelmatig op uit-nodiging van studieverenigingen accountancy en de manier waarop jonge mensen openstaan voor dialoog over beroepseer en integriteit en hun eigen rol in dit geheel is hoopgevend. Want eerlijk gezegd laat het merendeel van de gevestigde orde het afweten. Ik mis de actieve betrokkenheid van individuele accountants bij dit onderwerp. Terwijl we met Artikel 5, dat verwees naar de eer van de stand, juist een gemene deler te pakken hebben om een dialoog te starten over de waaromvraag en de toekomst van het beroep. De verschillende koepelorganisaties, financiële instellingen en de toezichthouder waarvoor ik lezingen geef, juichen deze noodzakelijke dialoog over het bestaansrecht van de accountant en integriteit als basis van het vak toe. Denk aan de NBA, het NOAB en de AFM, maar ook de Auditdienst Rijk, het UWV en de Algemene Rekenkamer. Zij bieden hiervoor een podium, nu moeten we een breed publiek binnen zien te trekken”.

Ons podium staat voor u klaar op 12 december. Wat kunnen de bezoekers aan uw sessie verwachten?

“Het is volgens mij geen kwestie van desinteresse dat de dialoog zo moeizaam op gang komt. Ik wijd het meer aan een verminderd gevoel van verbondenheid. De praktijk is individualistisch ingesteld, er lijkt geen behoefte meer te zijn aan het samen optrekken. Daarom richt ik mij tijdens de sessie op het creëren van gedeelde waarden. Ik geef, denk ik, woorden aan een gevoel dat ze allemaal diep van binnen hebben. Ik raak kennelijk de kern van hun werk, doordat mijn taal anders is, aan de hand van voorbeelden uit onderzoek en de praktijk. En in die kern schuilt een ongekende kracht die nodig is om wel dat gesprek aan te gaan. Over de morele afwegingen waarmee hun handelen doorspekt is en dat dagelijks gevoerd dient te worden, naast alle vakinhoudelijke overleggen. Daar lever ik graag een bijdrage aan”.

Met welke boodschap gaan ze naar huis?

“Dat ze hebben ervaren dat ik het voor de beroepsgroep en het professionele perspectief opneem. Voor de professional die liefde voor het vak blijft houden ondanks alle problemen die er zijn. Er gaat veel aandacht naar wat er misgaat binnen de beroepsgroep met als neveneffecten dat het vak niet meer aantrekkelijk wordt en het werkplezier afneemt. Wij hebben het boek geschreven vanuit een positieve insteek en benadrukken wat er zo mooi is aan het vak van accountant. Tegelijkertijd doen we een appèl op hun verantwoordelijkheidsgevoel om vooral ook zelf te blijven nadenken en in actie te komen. Uiteindelijk kun je je ethisch besef en handelen niet alleen laten leiden door wet- en regelgeving. Als je niet uitkijkt, dan wordt er van alles voor je besloten, terwijl je zelf aan het werk was”.

Margreeth Kloppenburg spreekt tijdens de Dag van de mkb-accountant 2019

Tijdens de Dag van de mkb- accountant is het boek ‘Artikel 5, de beroepseer van de Accountant’ verkrijgbaar. De opbrengsten gaan naar de stichting Beroepseer die opkomt voor het belang van professionaliteit.