INTERVIEW

Leestijd: 2 minuten

Vergeet bij re-integratie de werknemer niet te sanctioneren…


Door: Wim Huurman, Novak Direct HRM

In Nederland geldt een loondoorbetalingsverplichting bij arbeidsongeschiktheid voor de werkgever van twee jaar met een risico van loonsanctie voor een derde jaar. Bij het voldoen aan de re-integratieverplichtingen ‘vergeet’ de werkgever regelmatig te sanctioneren. Dit vergroot het risico van een loonsanctie voor een derde jaar. Met dit artikel geef ik u houvast om de re-integratie vorm te geven en de risico’s van een loonsanctie te verminderen.

Wat houdt de verplichting in?

De loondoorbetalingsverplichting bij arbeidsongeschiktheid houdt in dat werkgevers gedurende de eerste twee jaar minimaal 70% van het brutoloon moeten doorbetalen en vaak is dit, afhankelijk van de geldende CAO of het bedrijfsreglement, nog hoger. Daarbij heeft de werkgever nog het risico van een loonsanctie (verlengde loondoorbetalingsverplichting) van een jaar extra (maximaal). Dit laatste kan het geval zijn als het gewenste resultaat van de re-integratie niet is bereikt en de inspanningen tot re-integratie onvoldoende zijn zonder dat hiervoor een deugdelijke reden is.

Hoe ontstaat een risico op loonsanctie?

Werkgevers zijn verplicht (Arbo-omstandighedenwet) om een basiscontract te sluiten met een arbodienstverlener. Hierin zijn de minimale rechten en plichten voor werkgever, werknemer en arbodienstverlener opgenomen. De meeste verplichtingen voor de re-integratie worden hiermee ondervangen.

”Het loon kan zelfs gestaakt worden als de werknemer het herstel belemmert of vertraagt”.

In de praktijk blijkt vaak dat er toch nog zaken misgaan en er een risico op een loonsanctie in de toekomst ontstaat door bijvoorbeeld: • Te laat inzetten (afwachten) van spoor 1 en/of spoor 2. • Slechte afspraken in het plan van aanpak (stappen, tijdschema en taken). • Adviezen van arbodienst/deskundigen niet of te laat (>6 weken) opvolgen. • Te lang doorzetten van arbeidstherapie (>6 weken). • Onwillige werknemer geen halt toeroepen. Veel werkgevers denken dat ze in het laatste geval weinig mogelijkheden hebben. Dit is niet (geheel) waar. Zo dient de werkgever het loon van de werknemer op te schorten (terugwerkend uitbetalen als het alsnog gebeurt) als deze zich niet houdt aan redelijke op schrift gestelde controlevoorschriften. Het loon kan zelfs gestaakt worden als de werknemer het herstel belemmert of vertraagt, niet wil meewerken aan het opstellen van een plan van aanpak of weigert passende werkzaamheden te verrichten. Let op dat beide maatregelen wel onverwijld schriftelijk worden medegedeeld aan de werknemer. De opschorting moet zelfs van tevoren in een waarschuwingsbrief worden aangekondigd. Hopelijk geeft dit wat houvast om de re-integratie vorm te geven en de risico’s van een loonsanctie te verminderen. Een gezonde en vitale periode gewenst!

Contact

Wilt u meer weten over HR-gerelateerde zaken? Neem contact met op Novak DIRECT via 085-0220150 of via ons formulier.


Deel dit artikel met uw netwerk