Novak FAQ

Leestijd: 3 minuten

Waarderingen en bijzondere waardeverminderingen in de jaarrekening


Door: Bouwe Algra, Novak DIRECT

Novak FAQ

Leestijd: 3 minuten

Waarderingen en bijzondere waardeverminderingen in de jaarrekening


Door: Bouwe Algra, Novak DIRECT

In de huidige periode is er voor veel organisaties sprake van onzekerheid vanwege de coronapandemie. Hun situatie en omstandigheden worden deels vastgelegd in de jaarrekening waarbij toekomstige ontwikkelingen onzeker zijn en de bepaling van de continuïteitsveronderstelling zeer complex kan zijn. Bouwe biedt u een helpende hand.

Hinder als indicator voor bijzondere waardevermindering.

Naast de impact op de continuïteit, kan de huidige situatie ook gevolgen hebben voor de waardering van activa en passiva, zoals goodwill, andere vaste activa, financiële instrumenten en voorzieningen. De hinder die organisaties ondervinden van maatregelen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen, zoals tijdelijke sluitingen of sluitingen van onderdelen, reisbeperkingen e.d., kan worden beschouwd als indicator voor bijzondere waardevermindering. Waarderingsissues in dit kader zijn:

  • bijzondere waardeverminderingen van materiële en immateriële vaste activa;
  • bijzondere waardeverminderingen van financiële vaste activa, inclusief deelnemingen die volgens de vermogensmutatiemethode zijn gewaardeerd;
  • waardering van actieve belastinglatenties;
  • waardering tegen reële waarde;
  • verwerking verwachte kredietverliezen;
  • verwerking van ontvangen steunmaatregelen;
  • verwerking huur/leasekortingen die huurders/leasers hebben bedongen;
  • waardering van voorraden, bijvoorbeeld snel bedervende voorraden in verband met lockdown;
  • opbrengstverantwoording als gevolg van mogelijk toegenomen risico van retouren, etc.

Bijzondere (duurzame) waardevermindering

Een bijzondere waardevermindering is een extra afwaardering, naast reguliere afschrijvingen, omdat de realiseerbare waarde van een actief lager is dan de boekwaarde. Voor bijzondere waardeverminderingen wordt ook de term ‘impairment’ gehanteerd. Deze term wijst op een (mogelijke) verslechtering in de waardering. Met een ‘impairment test’ wordt de realiseerbare waarde bepaald. Als deze lager is dan de boekwaarde, dan is er sprake van een bijzondere (duurzame) waardevermindering. De realiseerbare waarde is gebaseerd op toekomstverwachtingen die erg onzeker zijn en mede afhankelijk van de duur van de coronapandemie, verdere lockdowns, succes van vaccins, etc. De onzekerheid moet in de jaarrekening worden toegelicht bij de posten waar de onzekerheid significant is. Tevens moeten de individuele aannames waarmee gewerkt is worden toegelicht.

Belang van een gedetailleerde toelichting

Gezien de huidige situatie is het nog maar de vraag of prognoses voor toekomstige cashflows aansluiten bij latere resultaten. Hoe onzekerder de huidige omstandigheden, des te belangrijker het voor een organisatie is om een gedetailleerde toelichting te geven. Bij zowel de veronderstellingen waarvan is uitgegaan, als bij het bewijs waarop deze zijn gebaseerd en bij de gevolgen van een verandering in de belangrijkste veronderstellingen.

Vragen?

Heeft u een vraag omtrent dit onderwerp, of heeft u een andere vraag (vaktechnisch of kantoorgerelateerd)? Neem dan contact op met Bouwe Algra, te bereiken via het telefoonnummer van Novak DIRECT (085-0220150) of via zijn mobiele nummer: 06-83521654. U kunt hem ook een e-mail sturen: b.algra@novak.nl.


Deel dit artikel met uw netwerk