Accountantsmagazine: voor de mkb-accountant en
het mkb-accountantskantoor

Redactie

Guus Ham • directeur Novak

Dianne van Essen

Kim Lohuis


Redactieadres

Postadres: Postbus 7984 • 1008 AD Amsterdam

Bezoekadres: Tournooiveld 3 • 2511 CX Den Haag

Telefoon: 070 - 3524002 • E-mail: novak@novak.nl • Website: www.novak.nl


Abonnementen

U ontvangt dit online magazine als uw kantoor lid is van Novak of als u persoonlijk lid bent van Novaa. Kijk voor meer informatie over de Novak lidmaatschappen op www.novak.nl/novak-lidmaatschap


Advertenties

Guus Ham • telefoon: 06 - 51186741 • e-mail: g.ham@novak.nl


Vormgeving

BADE creatieve communicatie • www.bade.nl


Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevens-bestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.